Положення про батьківський комітет

Положення про батьківський комітет Підгороднянської гімназії

І. Загальні положення

 1.1. Положення про батьківський комітет гімназії визначає його функцію у державно-громадській системі управління загальноосвітнім закладом.

1.2. Комітет є добровільним громадським формуванням, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час їхнього навчання у гімназії.

1.3. У своїй діяльності комітет керується Конституцією України, законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про об’єднання громадян”, Конвенцією ООН „Про права дитини”, „Положенням про загальноосвітній навчальний заклад”, Статутом гімназії  та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та міжнародного законодавства з прав дитини.

1.4. Рішення про заснування батьківських комітетів класів або гімназії приймаються на загальних зборах батьків відповідних класів або гімназії.

1.5. Легалізація (офіційне визнання) батьківських комітетів є обов’язковою і здійснюється шляхом письмового повідомлення про заснування керівництва гімназії

1.6. Припинення діяльності батьківських комітетів може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

1.7. Дане Положення розроблене на підставі Орієнтовного Положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням специфіки діяльності свого закладу та вимог до статутних документів, визначених у ст. 13 Закону України „Про об’єднання громадян”.

 ІІ. Мета, завдання, основні принципи діяльності

Батьківський комітет гімназії створюється з метою захисту законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу у відповідних державних, судових органах, а також для надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої освіти, спільної роботи з педагогічним колективом із розвитку в учнів активної життєвої позиції, творчих здібностей та ініціативи, підвищення їхнього рівня вихованості і досягнення обов’язкового рівня базової підготовки.

         Основними завданнями діяльності батьківського комітету є сприяння створенню умов для:

– формування та розвитку особистості учня та його громадянської позиції, становлення учнівського самоврядування;

– виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії і культури народів, які мешкають в Україні;

– формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин;

– захисту здоров’я та збереження життя і здоров’я дітей;

– здобуття учнями обов’язкової середньої освіти, розвитку їхніх природних здібностей та підтримка обдарованої молоді;

– запобігання бездоглядності і безпритульності дітей у вільний від занять час;

– всебічного зміцнення зв’язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їхнього виховного впливу на дітей;

– залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації учня, позакласної та позашкільної роботи;

– організації роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їхньої відповідальності за навчання і виховання дітей;

– вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази школи та її благоустрою.

Основними принципами діяльності комітетів є:

 • законність;
 • гласність;
 • колегіальність;
 • толерантність;
 • виборність;
 • організаційна самостійність у межах повноважень, визначених цим Положенням та законодавством;
 • підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків школи, класів.

 

ІІІ. Організація та зміст роботи батьківського комітету

3.1. Батьківський комітет гімназії обирається на загальношкільних батьківських зборах на початку кожного навчального року строком на один рік. Його склад установлюється рішенням загальношкільних батьківських зборів. До нього входять представники батьківських комітетів класів (голови комітетів). До складу батьківського комітету входить директор гімназії.

3.2. Батьківський комітет класу обирається на батьківських зборах у складі голови та двох-чотирьох членів. Засідання проводяться двічі на семестр. За необхідності проводять позачергові засідання.

3.3. Батьківський комітет організовує допомогу гімназії:

– у вихованні національної самосвідомості, створенні умов, необхідних для розвитку в учнів здібностей та творчої ініціативи, їхньої самореалізації у пізнавальній та навчальній діяльності;

– у виконанні статті 35 Закону України „Про освіту”;

– для зміцнення співробітництва вчителів, учнів та їхніх батьків;

– у контролюванні за виконанням учнями та батьками Статуту гімназії, єдиних вимог до учнів;

– в організації харчування дітей;

– у створенні санітарно-гігієнічних умов для навчання і виховання учнів згідно з держстандартом;

– у зміцненні навчально-матеріальної бази гімназії;

– в організації та проведенні лекцій, бесід, зустрічей, конференцій із різних напрямків виховної роботи;

– у профілактичній роботі з учнями, які схильні до правопорушень.

3.4. Батьківський комітет гімназії та класні батьківські комітети мають право приймати своє рішення за наявності на засіданні не менше двох третин його членів.

3.5. Для обговорення та вирішення важливих питань батьківський комітет гімназії скликає збори батьків (класні – не менше 4 разів на рік, загальношкільні – не менше 2 разів на рік).

3.6. Рішення зборів батьків, комітетів доводиться до відома батьків, керівництва гімназії, а за необхідності – до відповідного органу управління освітою у 10-денний термін.

3.7. На класних батьківських зборах обов’язкова присутність класного керівника, на загальношкільних – директора гімназії, заступників директора, класних керівників та вчителів.

3.8. Батьківський комітет гімназії звітує перед загальношкільними зборами у день обрання нового складу комітету.

3.9. Комітети можуть створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їхньої роботи визначаються комітетами та затверджуються їхніми головами.

3.10. У випадку, коли член комітету достроково складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах.

 

ІV. Права та обов’язки батьківських комітетів

         Комітет має право:

4.1. Брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах.

4.2. Встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги школі, захисту здоров’я та життя учнів, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у навчальному закладі.

4.3. Звертатися до директора, класного керівника,  педагогічної та ради гімназії щодо роз’яснення стану і перспектив роботи та з окремих питань, що турбують батьків.

4.4. Порушувати клопотання щодо позбавлення чи обмеження батьківських прав.

4.5. За необхідності заслуховувати звіти батьківських комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення їхньої роботи.

4.6. Скликати позачергові батьківські збори.

4.7. Сприяти покращенню харчування учнів.

4.8. Сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування гімназії.

4.9. Брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення учнів.

4.10. Контролювати раціональне використання фондів загального обов’язкового навчання.

4.11. Звертатися до відповідних органів управління освітою, органів громадського самоврядування з питаннями, пов’язаними з навчанням і вихованням дітей.

4.12. Бути відзначеними грамотами та іншими формами морального та матеріального заохочення.

4.13. Виносити на розгляд директора і педагогічної ради пропозиції щодо позакласної та позашкільної роботи з учнями, з організаційно-господарчих питань, щодо покращення роботи педагогічного колективу з батьками учнів.

4.14. Заслуховувати інформацію директора гімназії про стан і перспективу роботи гімназії, про розгляд пропозицій батьківського комітету та їх реалізацію.

4.15. Приймати звіти класних батьківських комітетів і виносити рішення про покращення їхньої роботи, заслуховувати повідомлення деяких батьків про виконання ст.35 Закону України „Про освіту”.

4.16. Скликати батьківські збори.

4.17. Вирішувати питання про використання фонду школи  щодо матеріальної допомоги.

4.18. Залучати батьків до участі у керівництві гуртками, дитячими громадськими організаціями та іншими видами позакласної та позашкільної роботи.

         Комітет зобов’язаний:

 • надавати інформацію про свою діяльність на прохання директора гімназії або відповідного органу управління освітою;
 • залучати батьків до організації позакласної та позашкільної роботи;
 • організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у навчальному закладі з метою збереження життя та здоров’я учнів;
 • у разі потреби звітувати перед загальними зборами.

4.19. Голова комітету гімназії є членом ради гімназії школи. Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради школи під час розгляду питань, віднесених до компетенції комітету, з правом дорадчого голосу.

4.20. Голова комітету гімназії має право знайомитися з організацією, проведенням і результатами державної підсумкової атестації учнів.

 

 

Положення про класний батьківський комітет Підгороднянської гімназії

 

І. Загальні положення

1.1. Батьківський комітет є виконавчим органом батьківських зборів окремого класу.

1.2. До складу батьківського комітету класу входять активні і авторитетні батьки.

1.3. Батьківський комітет обирається на один рік у кількості 3-5 осіб.

1.4. Підставою для роботи батьківського комітету є дане положення, план роботи, затверджений батьківськими зборами та погоджений із класним керівником.

1.5. Голова батьківського комітету обирається на загальних зборах і входить до складу ради гімназії.

1.6. Батьківський комітет класу узгоджує свою діяльність із класним керівником.

1.7. Батьківський комітет представляє інтереси дітей і дорослих на педагогічних радах.

1.8. За рішенням класних батьківських зборів батьківський комітет може бути розформований.

 1. Мета батьківського комітету:

         Основною метою батьківського комітету є створення умов для формування колективу класу і сприятливого розвитку у ньому кожної дитини.

 1. Зміст і форми роботи:

         Основними напрямками діяльності батьківського комітету класу є:

3.1. Створення банку даних про дітей класу, який формується за допомогою даних опитування, анкетування, індивідуальних бесід із батьками. Визначаються можливості кожної сім’ї щодо матеріальної, фінансової, практичної допомоги класу, гімназії.

3.2. Організація спільних справ батьків і дітей: спортивних змагань, свят, концертів, суботників, екскурсій, виставок, оглядів тощо. Актив класу використовує банк батьківських ресурсів і можливостей. Батьківський комітет надає їм допомогу у підготовці конкретної справи та її проведенні. Сприяє організації канікул.

3.3. Розповсюдження передового досвіду сімейного виховання. Це здійснюється через батьківські збори, читацькі конференції, диспути, дискусії. Батьківський комітет спільно з класним керівником здійснює підготовку і проведення батьківських зборів.

3.4. Працює над сценарієм традиційних свят, організовує презентацію сімей.

 1. Звіт про роботу батьківського комітету

4.1. Засідання батьківського комітету починається зі звіту про виконання рішення попереднього засідання батьківського активу і зборів батьків класу.

4.2. Робота батьківського комітету фіксується у щоденнику класного керівника.

4.3. Батьківський комітет звітується про свою роботу двічі на рік на батьківських зборах класу.

4.4. У випадку незадовільної роботи батьківський комітет може бути переобраний достроково.

 

 

Положення про батьківські збори

 

І. Мета проведення батьківських зборів

1.1. Повідомлення інформації, необхідної для роботи з дітьми.

1.2. Інформування, інструктаж батьків про зміни або введення нових організаційних моментів у режим функціонування школи.

1.3. Знайомство батьків із аналітичними матеріалами.

1.4. Консультування батьків із питань навчання та виховання учнів.

1.5. Обговорення надзвичайних випадків, складних або конфліктних ситуацій.

1.6. Прийняття рішень, які вимагають обліку думок батьків із різноманітних питань шкільного життя.

1.7. Творчий звіт дитячого і педагогічного колективів перед батьками.

 

ІІ. Правила проведення зборів

2.1. Класний керівник зобов’язаний всебічно продумати і підготувати до зборів необхідну інформацію.

2.2. Кожні збори мають свій „сценарій”, програму, рекомендації, поради, настанови.

2.3. Головним методом проведення зборів є діалог.

2.4. Батьків запрошують на збори і повідомляють про порядок денний не пізніше, ніж за 4 дні до проведення зборів.

2.5. Дирекція школи повинна бути проінформована про дату і порядок денний не пізніше, ніж за 4 дні до проведення зборів.

2.6. Учителі- предметники повинні бути присутні на зборах за запрошенням класного керівника.

2.7. Класний керівник повинен сформулювати мету запрошення на збори вчителів-предметників.

2.8. Класний керівник вирішує організаційні питання напередодні зборів.

2.9. Класний керівник інформує директора про підсумки батьківських зборів, про питання і проблеми, які були підняті батьками на зборах, наступного дня після проведення зборів.

 

ІІІ. Принципи проведення зборів

3.1. Батьківські збори – не просто форма зв’язку сім’ї і гімназії, це – місце одержання важливої педагогічної інформації, трибуна пропаганди кращого досвіду роботи та стосунків із дітьми.

3.2. Батьки на зборах повинні відчути повагу до себе, бути впевненими втому, що безтактних розмов не буде.

3.3. У гімназії та сім’ї одні проблеми та турботи – це проблема дітей і турбота про дітей. Завдання зустрічі батьків і вчителів – шукати шляхи їхнього розв’язання.

3.4. Нічого, крім розчарування, не викликають у батьків збори, де їм доповідають, які в них погані діти, і не радять, як їм допомогти.

3.5. Результативними є ті збори, де виникає розуміння, коли на запитання даються відповіді, ведеться дискусія.